ល្បងប្រាជ្ញាទី១

ចំណោទ​ប៉េងប៉ុង


មានបុរសបីអ្នក A , B និង C បានប្រកួតគ្នាលេងកីឡាវាយប៉េងប៉ុង។ ពួកគេលេងក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌធម្មតាគឺ មួយទល់នឹងមួយដោយកំណត់ថាអ្នកឈ្នះនៅលេង ចំណែកឯអ្នកចាញ់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាមួយអ្នកដែលមិនទាន់បានលេង ហើយត្រូវរង់ចាំផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអ្នកដែលចាញ់ក្ដារបន្ទាប់។ នៅពេលលេងចប់គេបានរកឃើញថាping_pong_hd

លោក A  លេងបាន ១០ក្ដារ

លោក B លេងបាន ១៥ក្ដារ

លោក C លេងបាន ១៧ក្ដារ។

សំណួរសួរថាៈ    តើអ្នកដែលចាញ់ក្ដារទី២គឺជាបុរសម្នាក់ណា?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s