ល្បង​ប្រាជ្ញា​ទី​៤

កន្លះឡើងវិលមុខ

អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ម្នាក់ដឹងថាមេមាន់គាត់ចំនួនមួយកន្លះអាចពងបាន១គ្រាប់កន្លះក្នុងរយៈពេល១ថ្ងៃកន្លះ។


សំណួរ: តើគាត់ត្រូវការមេមាន់ប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យទទួលបានពងមាន់១២គ្រាប់ក្នុងរយៈពេល៦ថ្ងៃ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s