អក្សរក្រិច(LaTex)

ក្រុមអក្សរតូច

វាយបញ្ចូល អក្សរពុម្ព វាយបញ្ចូល អក្សរពុម្ព
\alpha \alpha \beta \beta
\gamma \gamma \digamma \digamma
\delta \delta \epsilon \epsilon
\varepsilon \varepsilon \zeta \zeta
\eta \eta \theta \theta
\vartheta \vartheta \iota \iota
\kappa \kappa \varkappa \varkappa
\lambda \lambda \mu \mu
\nu \nu \xi \xi
\pi \pi \varpi \varpi
\rho \rho \varrho \varrho
\sigma \sigma \varsigma \varsigma
\tau \tau \upsilon \upsilon
\phi \phi \varphi \varphi
\chi \chi \psi \psi
\omega \omega

ក្រុមអក្សរធំ

វាយបញ្ចូល អក្សរពុម្ព វាយបញ្ចូល អក្សរពុម្ព
\Gamma \Gamma \varGamma \varGamma
\Delta \Delta \varDelta \varDelta
\Theta \Theta \varTheta \varTheta
\Lambda \Lambda \varLambda \varLambda
\Xi \Xi \varXi \varXi
\Pi \Pi \varPi \varPi
\Sigma \Sigma \varSigma \varSigma
\Upsilon \Upsilon \varUpsilon \varUpsilon
\Phi \Phi \varPhi \varPhi
\Psi \Psi \varPsi \varPsi
\Omega \Omega \varOmega \varOmega

ល្បង​ប្រាជ្ញា​ទី​៤

កន្លះឡើងវិលមុខ

អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ម្នាក់ដឹងថាមេមាន់គាត់ចំនួនមួយកន្លះអាចពងបាន១គ្រាប់កន្លះក្នុងរយៈពេល១ថ្ងៃកន្លះ។


សំណួរ: តើគាត់ត្រូវការមេមាន់ប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យទទួលបានពងមាន់១២គ្រាប់ក្នុងរយៈពេល៦ថ្ងៃ?

ល្បងប្រាជ្ញាទី១

ចំណោទ​ប៉េងប៉ុង


មានបុរសបីអ្នក A , B និង C បានប្រកួតគ្នាលេងកីឡាវាយប៉េងប៉ុង។ ពួកគេលេងក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌធម្មតាគឺ មួយទល់នឹងមួយដោយកំណត់ថាអ្នកឈ្នះនៅលេង ចំណែកឯអ្នកចាញ់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាមួយអ្នកដែលមិនទាន់បានលេង ហើយត្រូវរង់ចាំផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអ្នកដែលចាញ់ក្ដារបន្ទាប់។ នៅពេលលេងចប់គេបានរកឃើញថាping_pong_hd

លោក A  លេងបាន ១០ក្ដារ

លោក B លេងបាន ១៥ក្ដារ

លោក C លេងបាន ១៧ក្ដារ។

សំណួរសួរថាៈ    តើអ្នកដែលចាញ់ក្ដារទី២គឺជាបុរសម្នាក់ណា?