អក្សរក្រិច(LaTex)

ក្រុមអក្សរតូច

វាយបញ្ចូល អក្សរពុម្ព វាយបញ្ចូល អក្សរពុម្ព
\alpha \alpha \beta \beta
\gamma \gamma \digamma \digamma
\delta \delta \epsilon \epsilon
\varepsilon \varepsilon \zeta \zeta
\eta \eta \theta \theta
\vartheta \vartheta \iota \iota
\kappa \kappa \varkappa \varkappa
\lambda \lambda \mu \mu
\nu \nu \xi \xi
\pi \pi \varpi \varpi
\rho \rho \varrho \varrho
\sigma \sigma \varsigma \varsigma
\tau \tau \upsilon \upsilon
\phi \phi \varphi \varphi
\chi \chi \psi \psi
\omega \omega

ក្រុមអក្សរធំ

វាយបញ្ចូល អក្សរពុម្ព វាយបញ្ចូល អក្សរពុម្ព
\Gamma \Gamma \varGamma \varGamma
\Delta \Delta \varDelta \varDelta
\Theta \Theta \varTheta \varTheta
\Lambda \Lambda \varLambda \varLambda
\Xi \Xi \varXi \varXi
\Pi \Pi \varPi \varPi
\Sigma \Sigma \varSigma \varSigma
\Upsilon \Upsilon \varUpsilon \varUpsilon
\Phi \Phi \varPhi \varPhi
\Psi \Psi \varPsi \varPsi
\Omega \Omega \varOmega \varOmega
Advertisements